Helsekrav førerkortHELSEKRAV FØRERKORT

Midler som kan påvirke kjøreevnen (førerkortforskriften)

§ 35. Generelle helsekrav ved bruk av midler som kan påvirke kjøreevnen

Helsekrav er ikke oppfylt dersom alkohol, rusmidler eller legemidler brukes i et omfang og på en måte som fører til helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko

§ 36. Helsekrav ved bruk av noen midler som kan påvirke kjøreevnen

Helsekrav ved noen midler som kan påvirke kjøreevnen, fremgår av tabellen i annet ledd. Listen er ikke uttømmende. Ved all bruk av midler som kan påvirke kjøreevnen, gjelder kravene i § 35.
Tabellen er satt opp iht. Helsedirektorates siste tolkning av forskriften 02.06.17 (Førerkortveilederen)

  Alkohol  Førerkortgruppe 1: AM,S,T,A1,A2,A,B,BE (mopeder, motorsykler, personbiler, beltekjøretøy og traktorer)  Førerkortgruppe 2: C1,C1E,C,CE (kjøretøy > 3500 kg) og gruppe 3: D1,D1E,D,DE (tyngre kjøretøy beregnet for personbefordring (buss og taxi), samt utrykningskjøretøy mm.) 
1.  Avhengighet av alkohol, langvarig høyt inntak av alkohol eller skadelig bruk av alkohol, der alkoholbruken kan føre til forstyrrelse i atferd og gi helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko  Helsekrav oppfylt etter seks måneder der månedlig oppfølging viser avholdenhet og normalisering av biologiske prøver som avspeiler alkoholforbruket. Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen i tre år forutsatt at minimum kvartalsvis oppfølging viser kontrollert bruk. Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil fem års varighet, før førerett kan gis med vanlig varighet.  Helsekrav oppfylt etter ett år der månedlig oppfølging viser avholdenhet og normalisering av biologiske prøver som avspeiler alkoholforbruket. Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen i tre år forutsatt at minimum kvartalsvis oppfølging viser kontrollert bruk. Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil tre års varighet, før førerett kan gis med vanlig varighet. 
  Gjentatt eller vedvarende bruk av rusmidler og legemidler til rusformål  Førerkortgruppe 1  Førerkortgruppe 2 og 3 
2.  Helseskadelig bruk som gir økt trafikksikkerhetsrisiko, eller avhengighet av illegale, rusgivende stoffer, eksempelvis: Cannabis Amfetamin/Metamfetamin Heroin Kokain Ecstasy LSD og hallusinogener. Gjentatt eller vedvarende bruk av legemidler til rusformål.  Helsekrav oppfylt etter seks måneders rusfrihet dokumentert ved egnede prøver. Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen i tre år forutsatt at umeldte kvartalsvise kontroller viser fortsatt rusfrihet. Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil fem års varighet, før førerett kan gis med vanlig varighet.  Helsekrav oppfylt etter tre års rusfrihet dokumentert ved egnede prøver. Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen i tre år forutsatt at umeldte kvartalsvise kontroller viser fortsatt rusfrihet. Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil fem års varighet. 
  Legemidler  Førerkortgruppe 1  Førerkortgruppe 2 og 3 
3.  LAR-behandling  Helsekrav oppfylt etter ett år med stabil behandling forutsatt a) fortsatt oppfølging og kontroll av forskrivende lege og b) ingen bruk av andre midler som påvirker kjøreevnen. Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett års varighet i tre år, og deretter med inntil fem års varlighet så lenge behandling pågår. Ved avsluttet substitusjonsbehandling kan helseattest gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen i tre år forutsatt at umeldte kvartalsvise kontroller viser fortsatt rusfrihet. Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil fem år. Etter 8 års dokumentert rusfrihet etter avsluttet substitusjonsbehandling kan helseattest gis med anbefaling om førerett med vanlig varighet.  Helsekrav ikke oppfylt. Etter 10 års dokumentert rusfrihet etter avsluttet substitusjonsbehandling kan helseattest gis med anbefaling om førerett med vanlig varighet. 
4.  Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende legemidler - døgndoser  Helsekrav oppfylt ved bruk av: Oksazepam (Sobril®) inntil 30 mg/døgn eller Diazepam (Vival®, Valium®, Stesolid®) inntil 10 mg/døgn Helsekrav er også oppfylt ved bruk av: Zopiklon (Imovane®, Zopitin®) inntil 7,5 mg /døgn, Zolpidem (Stilnoct®) inntil 10 mg/døgn eller Nitrazepam (Apodorm®) inntil 10 mg /døgn, dersom legemiddelet er inntatt minimum 8 timer før kjøring. Helsekrav er ikke oppfylt ved bruk av andre benzodiazepiner.

Ved bruk av to legemidler under pkt. 4 til 7, reduseres angitt døgndose for begge legemidlene med 50 %. Helsekrav er ikke oppfylt ved bruk av tre eller flere legemidler under pkt. 4 til 8 (§37). 

Dersom to eller flere legemidler opplistet i pkt 4 til 7 brukes samtidig med antipsykotika, antiepileptika eller antidepressiva (pkt.8) er helsekravet ikke oppfylt.

Dersom Oksazepam, Diazepam eller Nitrazepam brukes sammen med antipsykotika, antiepileptika eller antidepressiva (pkt.8) reduseres maks døgndsose med Oksazepam, Diazepam og Nitrazepam med 50 %

Helsekrav oppfylt ved sporadisk bruk i en periode på maksimum fem dager av: Zopiklon inntil 7,5 mg /døgn, Zolpidem inntil 10 mg/døgn eller Nitrazepam inntil 10 mg /døgn, dersom legemiddelet er inntatt minimum 8 timer før kjøring.

Ved bruk av to legemidler under pkt. 4-7, reduseres angitt døgndose for begge legemidlene med 50 %. Helsekrav er ikke oppfylt ved bruk av tre eller flere legemidler under pkt. 4-8 (§37). 

Dersom to eller flere legemidler opplistet i pkt 4 til 7 brukes samtidig med antipsykotika, antiepileptika eller antidepressiva (pkt.8) er helsekravet ikke oppfylt.

Dersom Oksazepam, Diazepam eller Nitrazepam brukes sammen med antipsykotika, antiepileptika eller antidepressiva (pkt.8) reduseres maks døgndsose med Oksazepam, Diazepam og Nitrazepam med 50 %

5.  Opioider ved kronisk smertebehandling (lenger enn 7 døgn) 

Helsekrav oppfylt dersom a) det er klar medisinsk indikasjon b) det er minst en uke etter siste doseøkning c) det brukes en maksimal døgndose som tilsvarer inntil 300 mg morfinekvivalenter per os d) legemidlene er langtidsvirkende (alle opioider som i Norsk legemiddelhåndbok er omtalt som «depottablett», «depotkapsler», «depotplaster», samt metadonmikstur), og e) det har gått 8 timer etter inntak av ekstra dose korttidsvirkende opioid.

300 mg morfinekvivalent per døgn tilsvarer:
Dolcontin® depottabletter, Malfin® depottabletter: 400 mg
OxyContin® depottabletter, Reltebon® debottabletter: 150 mg
Targiniq®: 160mg/80mg (4 tabl. á 40mg/20mg)
Durogesic®, Fentanyl®: 75 ug/time
Norspan®: 150 µg/time (NB! Maks anbefalt døgndose: 60 µg/time)
Palladon® depotkapsler: 92 mg
Metadon® mikstur: 150 mg
Nobligan Retard®, Tramagetic®: 3000 mg (NB! Maks anbefalt døgndose: 400 mg)

Palexia depot: 750 mg (NB! Maks anbefalt døgndose: 500 mg)

Korttidsvirkende opioider regnes som «langtidsvirkende» hvis de fordeles med minst tre regelmessige inntak per døgn:
300 mg morfinekvivalent per døgn tilsvarer da:
Dolcontin® mikstur: 400 mg
OxyNorm®, OxyCodone® kapsler/tabletter/mikstur: 150 mg
Ketorax® tabletter: 300 mg (maks anbefalt døgndose: 120 mg)
Instanyl®, PecFent® nesepray: 1500 ug
Temgesic® Resoribletter/Sublingvaltab.: 6 mg
Paralgin® forte, Pinex® forte, Altermol®, Paramax® Comp: 60 tabletter (NB! Maks anbefalt døgndose: 8 tabletter)
Paralgin® major, Pinex® major: 30 tabletter (NB! Maks anbefalt døgndose: 4 tabletter)
Nobligan®, Tramadol®: 3000 mg (NB! Maks anbefalt døgndose: 800 mg)

Palexia®: 750 mg (NB! Maks anbefalt døgndose: 500 mg)

Ved bruk av to legemidler under pkt. 4 til 7, reduseres angitt døgndose for begge legemidlene med 50 %. Helsekrav er ikke oppfylt ved bruk av tre eller flere legemidler under pkt. 4 til 8 (§37). 

Dersom to eller flere legemidler opplistet i pkt 4 til 7 brukes samtidig med antipsykotika, antiepileptika eller antidepressiva (pkt.8) er helsekravet ikke oppfylt.

Dersom opiod brukes sammen med ett antipsykotika, antiepileptika eller antidepressiva (pkt.8) reduseres maks døgndsose med opioid med 50 %

Helsekrav ikke oppfylt. 
6.  Opioider – kortvarig smertebehandling (7 døgn eller kortere)  Helsekravene ikke oppfylt ved kontinuerlig medisinering gjennom døgnet, selv om dette er innenfor rammen av anbefalte døgndoser. Ved inntak av enkeltdose kortidsvirkende opioid er helsekravet bare oppfylt dersom enkeltdosen er anbefalt av lege og legemiddelet inntas minimum 8 timer før kjøring.

Ved inntak av en enkeltdose langtidsvirkende opioid (alle opioider som i Norsk legemiddelhåndbok er omtalt som «depottablett», «depotkapsler», «depotplaster», samt metadonmikstur) kan helsekravene ikke anses oppfylt før det har gått minst 16 timer etter inntak. 

Ved bruk av to legemidler under pkt. 4 til 7, reduseres angitt døgndose for begge legemidlene med 50 %. Helsekrav er ikke oppfylt ved bruk av tre eller flere legemidler under pkt. 4 til 8 (§37). 

Dersom to eller flere legemidler opplistet i pkt 4 til 7 brukes samtidig med antipsykotika, antiepileptika eller antidepressiva (pkt.8) er helsekravet ikke oppfylt.

Dersom opiod brukes sammen med ett antipsykotika, antiepileptika eller antidepressiva (pkt.8) reduseres maks døgndsose med opioid med 50 %

Helsekravene ikke oppfylt ved kontinuerlig medisinering gjennom døgnet, selv om dette er innenfor rammen av anbefalte døgndoser. Ved inntak av enkeltdose er helsekravet bare oppfylt dersom enkeltdosen er anbefalt av lege og legemiddelet inntas minimum 8 timer (16 timer ved langtidsvirkende) før kjøring. 
7.  Antihistaminer som sovemiddel – døgndoser  Helsekrav oppfylt ved bruk av: Alimemazin (Vallergan®) inntil 30 mg/døgn, Prometazin (Phenergan®) inntil 25 mg/døgn eller Hydroksyzin (Atarax®) inntil 30 mg/døgn. Siste dose må være inntatt minst 8 timer før kjøring.

Ved bruk av to legemidler under pkt. 4 til 7, reduseres angitt døgndose for begge legemidlene med 50 %. Helsekrav er ikke oppfylt ved bruk av tre eller flere legemidler under pkt. 4 til 8 (§37). 

Dersom to eller flere legemidler opplistet i pkt 4 til 7 brukes samtidig med antipsykotika, antiepileptika eller antidepressiva (pkt.8) er helsekravet ikke oppfylt.

Dersom Alimemazin, Prometazin eller Hydroxysin brukes sammen med ett antipsykotika, antiepileptika eller antidepressiva (pkt.8) reduseres maks døgndsose med Alimemazin, Prometazin eller Hydroxysin med 50 %

 
Helsekrav ikke oppfylt. 
8.  Antipsykotika, Antiepileptika og Antidepressiva 

Helsekrav oppfylt ved stabil medisinering. Øvrige helsekrav for grunnsykdommen fremgår av de respektive kapitler. 

UANSETT KOMBINASJON AV LEGEMIDLER ER HELSEKRAVET IKKE OPPYLT HVIS TRE ELLER FLERE LEGEMIDLER UNDER PKT. 4-8 BRUKES SAMTIDIG.

DETTE GJELDER OGSÅ VED KUN BRUK AV LEGEMIDLER UNDER PKT. 8 (ANTIPSYKOTIKA, ANTIEPILEPTIKA OG ANTIDEPRESSIVA)

Helsedirektoratet 02.06.17:
Denne bestemmelsen har vist seg å ramme personer som har behov for behandling med legemidler av typene antipsykotika, antiepileptika og/ eller antidepressiva, og der legemiddelbehandlingen ikke fører til trafikksikkerhetsrisiko.

Helsedirektoratet vil legge fram forslag om å endre bestemmelsene slik at helsekravene kan være oppfylt ved samtidig bruk av flere antipsykotika, antiepileptika og/ eller antidepressiva. Det vurderes å fjerne § 36 nr. 8 og/eller foreta en endring av § 37. Et forslag til forskriftsendring vil bli sendt på høring. En forskriftsendring vil kunne tre i kraft høsten 2017.

Inntil videre vil anbefaling om førerett ved behandling med flere legemidler som inngår i § 36 nr. 8, måtte avgjøres ved søknad om dispensasjon til fylkesmennene dersom vilkårene i § 37 ikke er oppfylt.

Helsedirektoratet vil anbefale fylkesmennene å ha en dispensasjonspraksis i disse sakene i tråd med varslet forskriftsendring, inntil en forskriftsendring trer i kraft. Kravet til dosereduksjon for legemidler som inngår i § 36 nr. 4 til 7 (benzodiazepiner, opioider, antihistaminer) opprettholdes ved samtidig bruk av slike legemidler og antipsykotika, antiepileptika eller antidepressiva med sederende effekt.

Helsekrav oppfylt ved stabil medisinering. Øvrige helsekrav for grunnsykdommen fremgår av de respektive kapitler. 

UANSETT KOMBINASJON AV LEGEMIDLER ER HELSEKRAVET IKKE OPPYLT HVIS TRE ELLER FLERE LEGEMIDLER UNDER PKT. 4-8 BRUKES SAMTIDIG.

DETTE GJELDER OGSÅ VED KUN BRUK AV LEGEMIDLER UNDER PKT. 8 (ANTIPSYKOTIKA, ANTIEPILEPTIKA OG ANTIDEPRESSIVA)