PERSONLIGHETSFORSTYRRELSE

Er en tilstand med et alvorlig avvikende vedvarende atferdsmønster i forhold til et bredt spekter av personlige og sosiale situasjoner.

I forhold til hva som er kulturelt akseptert og forventet skiller personer med tilstanden seg ut med markante avvikende disharmoniske holdninger og atferd.

Dette avvikende atferdsmønstret er omfattende og klart maladaptivt i forhold til et bredt spekter av personlige og sosiale situasjoner. En person med en personlighetsforstyrrelse vil kunne fremstå som rigid, vil kunne mistolke ting, vil kunne reagere uhensiktmessig ved emosjonell opphisselse, problemer med impulskontroll og kunne ha en avvikende måte å forholde seg til andre på og til å håndtere mellommenneskelige situasjoner.

Generelle kriterier for personlighetsforstyrrelser (ICD-10 F60)

Alle kriteriene nedenfor må være oppfylt samtidig.

Spesifikke personlighetsforstyrrelser

Hvis de generelle kriteriene er oppfylt kan man utrede videre for å avklare om det foreligger en spesifikk personlighetsforstyrrelse, som har følgende kjennetegn:

Paranoid personlighetsforstyrrelse, minst fire av følgende:

Schizoid personlighetsforstyrrelse, minst fire av følgende:

Dyssosial personlighetsforstyrrelse, minst tre av følgende:

Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, impulsiv type, minst tre av følgende, men understreket kriterie skal alltid være oppfylt:

Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, borderline type:

Minst tre av følgende:

Og minst 3 av følgende:

Dramatiserende personlighetsforstyrrelse, minst fire av følgende:

Tvangspreget personlighetsforstyrrelse, minst fire av følgende:

Engstelig [unnvikende] personlighetsforstyrrelse, minst fire av følgende:

Avhengig personlighetsforstyrrelse, minst fire av følgende:

Narsissistisk personlighetsforstyrrelse:

Forekomst av personlighetsforstyrrelser

Omfanget av personlighetsforstyrrelser varier sterkt i ulike studier. Fra 3.9 % til 22.3%. Kvaliteten på disse studiene er svært varierende. Flere studier bruker selvutfyllingsskjemaer, og andre bruker intervjuer med personell som ikke har kompetanse til å vurdere kliniske diagnoser, som legestudenter og sykepleiere. Ettersom det alltid skal avklares om avviket i atferdsmønsteret har sin årsak i andre psykiske lidelser må man forutsette at de som gjennomfører slike studier innehar nødvendig kompetanse til å stille diagnoser.

I studier hvor det er gjort undersøkelser gjennom intervjuer med erfarne psykologer får man lavere forekomst.

Studiene har og begrensninger med at flere andre lidelser som f.eks. ADHD og bipolar lidelse vil kunne slå ut på slike intervjuer. De gjøres og vanligvis kun på ett bestemt tidspunkt selv om tilstanden er svært langvarig. Ideelt burde slike symptomer vært observert over tid da vedvarende stabile symptomer er et krav for å kunne stille diagnosen.

Forskjellige diagnosesystemer

Det meste av forskningen bygger på det amerikanske diagnosesystemet DSM, dette har noe annerledes og noe mildere kriterier for personlighetsforstyrrelser enn systemet vi bruker i Norge, ICD-10. Dette medfører at forekomsten i samme studier blir lavere dersom man bruker ICD-10.

Det er ut fra dette å anslå at forekomsten i Norge (ICD-10) er i området 5-7%.