UTREDNING

De første symptomene mange får er angstsymptomer; følelse av frykt, bekymring, engstelse, hjertebank, indre uro/ spenninger. Dette kan være symptomer på en ren angstlidelse. Men veldig ofte er dette de første symptomene man merker ved f.eks. depresjon, bipolar depresjon, spiseforstyrrelser og andre psykiske lidelser. Angstsymptomer forekommer nemlig ved en rekke forskjellige psykiske lidelser. Det å kun behandle angsten med feks kognitiv atferdsterapi hvis det er en underliggende depresjon eller bipolar depresjon vil ikke gi de resultatene man ønsker - nemlig varig symptomfrihet.

Samtidig forekommende psykiske lidelser er svært vanlig hos pasienter med bipolare lidelser, 80-90% av pasientene har og en eller flere andre psykiske lidelser, av dem er angstlidelser hyppigst *

 

For å kartlegge samtlige muligheter og for ikke å overse noen lidelser, skal man alltid gå gjennom omfattende sjekklister for å være sikre på at man ikke overser noe. I dette arbeidet er bruk av de strukturerte intervjuene MINI plus og SCID-II betydningsfulle. I tillegg er det viktig med lang klinisk erfarning fra den som skal utrede, spesialister i psykiatri og spesialister i klinisk psykologi har minimum 5 års erfaring fra klinisk arbeid med psykiske lidelser, noe allmennleger og psykologer ikke har.
 

Det er en rekke faktorer som kan gi mistanke om en stemningslidelse innenfor det bipolare spekter, for eksempel vet man at migrene er svært ofte (i studier opp til 77%) forekommende ved  bipolar lidelse type II Ved bipolare lidelser ser man migrene oftere  hos kvinner enn hos menn.

Psykiateren vil i tillegg gjennomgå nødvendige sjekklister for å avdekke utviklingen av de psykiske plagene og hvordan symptomene er i dag. Psykiateren vil gå grundig gjennom både fysiske og psykiske lidelser i familien. Det er mange sykdommer hvor det forekommer en stor grad av arvelighet, for eksempel bipolar lidelse og ADHD.

Varighet på utredning
En utredning kan ofte gjøres på 3-4 timer, og man starter ofte opp raskt med behandling for symptomer hvis tilstanden er relativt åpenbar. Videre utredning kan og videreføres etter at man har igangsatt noe behandling. Respons og utprøving av medikasjon kan og i vanskelige tilfeller gi en indikasjon i forhold til diagnose. Andre ganger kan det være nødvendig med opp til 10 timers arbeid som inkluderer innhenting av opplysninger fra bl.a. pårørende.

Hvis du har vært til utredning / behandling andre steder vil det være av betydning om du kan ha med deg dokumentasjon fra dette. Ofte får fastlegen et resymé (epikrise) som blir liggende i journalen. Det kan derfor være lurt å ha med seg en utskrift av fastlegejournalen til første time.

* Lærebok i psykiatri 3. utgave (U.Malt m.fl)

Det er av stor betydning for valg av riktig behandlingsmetode at utredning av symptomer ender ut i en riktig diagnose.

Spesialkompetanse hos psykiater
For å kunne sette mest mulig korrekt diagnose er det nødvendig med spesialisert kompetanse og utredning innenfor psykiatri og psykologi.

Ved Psykia AS er det alltid en overlege med spesialistkompetanse (psykiater) som starter vår utredning.

Psykiateren er den eneste yrkesgruppen som kan gi en helhetlig vurdering / utredning ut fra en meget bred kompetanse, både innen fysiske lidelser som kan medføre psykiske symptomer, og i forhold til generell psykiatrisk diagnostikk. Mangel på psykiatere i det offentlige helsevesen er en av årsakene til at mange pasienter aldri får satt riktig diagnose og ikke får riktig behandling.
 
Psykiateren vil kunne spørre de riktige spørsmålene om for eksempel symptomer på lavt stoffskifte, migrene / hodepineplager, bestille nødvendige blodprøver, rekvirere undersøkelser av hjernen som f.eks. EEG, MR, PET-scan. Ettersom psykiateren i tillegg er legeutdannet vil fysiske symptomer som kan forklare noe av de psykiske plagene kunne utredes og behandles. 

Samarbeid med nevropsykolog
Ofte bruker vi og nevropsykolog i utredningen, vi har samarbeid med flere nevropsykologer som har driftsavtale og som således ikke koster noe ekstra utover en liten egenandel. Nevropsykologen vil kartlegge sammenheng mellom funksjoner som for eksempel hukommelse, oppmerksomhet, evne til å forstå og bruke språk og de symptomer pasienten sliter med.

aaaaaaaaaaaaiii